Ogólne Warunki Sprzedaży Oktan Energy – Wina Sp. z o. o.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży, zasady zawierania i realizacji tych umów, jak również dostaw i reklamacji towarów, których sprzedawcą jest:

Oktan Energy – Wina Sp. z o.o.

70-606 Szczecin

ul. Hryniewieckiego 1

NIP: 955 226 84 90

REGON: 320699274

KRS: 0000333932

  1. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Oktan
   Energy – Wina Sp. z o.o. (dalej: „Sprzedający”)
  2. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, który posiada aktualne zezwolenie na sprzedaż detaliczną lub hurtową alkoholi.
  3. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego. W szczególności wyłączone jest akceptowanie lub stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków zakupów Kupującego lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze, w tym poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na takie warunki.
  4. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.
  5. Niniejsze OWS publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.oktanwina.pl.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
  7. Zmiana postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach dla swej ważności i wejścia w życie wymaga publikacji zmienionej wersji na stronie www.oktanwina.pl wraz z przesłaniem informacji mailowej do Kupujących. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży uprawnia Kupującego do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wejścia w życie nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży, z tym, że Zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego w okresie obowiązywania dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach. Oświadczenie Kupującego winno być złożone z zachowaniem formy pisemnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprzedającego komunikatu o zmianie Ogólnych Warunków Sprzedaży.
  1. §2 DEFINICJE

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

   • Sprzedający – OKTAN ENERGY – WINA SP. Z O.O. z siedzibą 70-606 Szczecin,
    Hryniewieckiego 1, KRS: 0000333932, NIP: 955 226 84 90;
   • Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
   • Strona – oznacza Sprzedającego lub Kupującego, a „Strony” oznacza Sprzedającą i Kupującego łącznie;
   • Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna;
   • Produkty – rzeczy ruchome, towary i usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
   • Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
   • Zamówienie – oferta zakupu Produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego Produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych Produktów;
   • Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§3 ZAWARCIE UMOWY

  1. Informacje dotyczące Produktów, których sprzedawcą jest Sprzedający, przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, mają jedynie charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej (faxem, e-mailem lub listownie).
  3. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
   • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
   • Numer NIP,
   • Określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
   • Ilość zamówionego towaru,
   • Termin, miejsce (adres) i warunki dostawy/odbioru Produktu.
  1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego (telefonicznie, pisemnie, drogą e-mail’ową) oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji.
  2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedającego, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedającego.
  3. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu szczegółów oferty, w tym również okresu jej trwania. W razie nie powołania się na ustalenia oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.
  4. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającego zależnie od dostępności Produktów.
  5. Informując o braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedający może zaproponować odmienne warunki realizacji zamówienia poprzez niezbędne ograniczenie lub rozszerzenie jego wielkości lub zaproponować inne zmiany w stosunku do treści zamówienia. Propozycja warunków realizacji zamówienia odmiennych od treści zamówienia złożonego przez Kupującego uważana jest za ofertę.
  6. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

§6 SIŁA WYŻSZA

  1. W razie wystąpienia okoliczności będących poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takich jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp., dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, do czasu przywrócenia normalnych warunków. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

§7 REKLAMACJE

  1. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że w momencie sprzedaży Produktów:
   • nie są one uszkodzone;
   • posiadają właściwości, które zostały przez strony umowy uzgodnione,
   • nadają się do celów, które Sprzedawca deklaruje u tego rodzaju towarów,
   • odpowiadają ilością, gramaturą i rozmiarem zamówieniu,
   • spełniają wymogi prawne.
  1. Kupujący ma obowiązek zbadania stanu fizycznego przesyłki w momencie dostawy oraz wyszczególnienia ewentualnie powstałych wad na potwierdzeniu odbioru towaru.
  2. Kupujący jest upoważniony zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące fizycznego stanu przesyłki w ciągu 3 dni roboczych od momentu przyjęcia towaru, jeżeli nie było uzgodnione inaczej, pod rygorem utraty prawa do wniesienia roszczeń.
  3. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad jawnych. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie po otwarciu opakowania.
  4. Prawo do korzystania i zgłaszania reklamacji nie przysługuje Kupującemu, który przy przyjęciu towaru wiedział o jego uszkodzeniu lub sam je spowodował.
  5. Kupujący ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę na piśmie o wszelkich wadach towaru. Widoczne wady należy zgłaszać zgodnie z wymogami w przepisach Sprzedającego do 3 dni roboczych od przyjęcia towaru. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania wad towaru, które mogą spowodować jakiekolwiek uszkodzenia. Pisemne zawiadomienie o wadach Towarów musi zawierać opis wady lub opis sposobu, w jaki wada się ujawniła.
  6. Reklamacja nie ma wpływu na termin zapłaty faktury, która dotyczy reklamowanego Towaru. Kupujący ponosi ryzyko szkody wynikającej z naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu.
  7. Reklamację należy zgłosić w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez wiadomość e-mail na adres: reklamacje@oktanwina.pl wykorzystując protokół reklamacyjny (Załącznik 1) dostępny na stronie internetowej sprzedającego lub po przesłaniu informacji na ww. adres e-mail.
  8. W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą znaleźć się następujące informacje:
   • numer faktury lub WZ,
   • data dostawy,
   • wskazanie powodu reklamacji:

w przypadku stwierdzenia braków w towarze – wskazanie nazwy towaru i brakującej ilości,

w przypadku uszkodzenia towaru – sprawdzenie zabezpieczeń. Czy przesyłka posiadała oryginalną firmową taśmę? Czy w momencie dostawy były widoczne stłuczenia, uszkodzenia? Prosimy o przesłanie zdjęć ewentualnych uszkodzeń w załączniku wiadomości,

inne – szczegółowy opis.

  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia reklamacji przez Sprzedawcę, o ile Sprzedający i Kupujący nie uzgodnią inaczej.
  2. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszych Warunków.,

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
  2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
  3. Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
  4. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
  6. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
  7. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.
  8. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.04.2021.
    1.  

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich

Czy masz ukończone 18 lat?